1 Uitgezonderd een andere schriftelijke overeenkomst tussen koper en verkoper wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden bepaalt, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

2 De verkooprijzen zijn gebaseerd op actuele waarden van grondstoffen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3 De door ons afhaalpunt aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na schriftelijke orderbevestiging via mail.

4 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men het recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 

5 De goederen worden afgehaald op de specifieke data en tijdstippen zoals aangegeven op de website en bij de bestelling.  

6 Indien de koper de goederen niet afhaalt op de door hem medegedeelde afhaaldatum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

7 De bewaring van de goederen na afhaling, geschiedt op risico van de koper.

8 Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

9 / Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik

van de goederen.

10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking van art.1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract.

13. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Gent onderworpen.

14. Ondernemingsgegevens

All things nICE

BTW nummer: BE(0)768692237

mail: tinaniemegeers@gmail.com

adres: Prinsenhofstraat 20, 9900 Eeklo

tel: 0496735417